Zásady ochrany osobných údajov

Vážený zákazník, vážený obchodný partner

Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom či obchodným partnerom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov.
Chceme Vám vysvetliť ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania nášho zmluvného vzťahu, či po jeho ukončení.
Týmto dokumentom si zároveň chceme splniť našu povinnosť poskytnúť informácie podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Sme zodpovední za vaše osobné údaje
Ochrana a bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby ste sa u nás cítili bezpečne, aj čo sa týka ochrany osobných údajov, vaše osobné údaje spracúvame za prísneho dodržiavania základného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákona o ochrane údajov. Osobné údaje sú údaje, ktoré vás identifikujú alebo môžu identifikovať ako konkrétnu osobu. Vaše osobné údaje spracovávame iba vtedy, ak to právne predpisy povoľujú alebo ak ste s tým vopred súhlasili. My, to je spoločnosť NEYTEX s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice – Nad jazerom / prevádzkovateľ, a naši poskytovatelia služieb, ktorí spracúvajú vaše údaje v našom mene na účely uvedené nižšie (ďalej len NEYTEX alebo MY). Medzi našich poskytovateľov služieb patria napr. tlačiarne, call centrá, poskytovatelia adries, poskytovatelia internetových služieb, dátové centrá a poskytovatelia platobných služieb. Kontaktovať nás môžete na horeuvedenej adrese alebo e-mailom na adrese neytex@neytex.sk. Je pre nás dôležité, aby ste z nasledujúcich informácií vždy zistili, ktoré osobné údaje sa zhromažďujú počas vašej návštevy našej webovej stránky a pri využívaní našich služieb a ponúk a ako ich následne spracúvame.

2. Ako sú chránené vaše osobné údaje?
Prijímame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov pred manipuláciou, stratou, zničením alebo prístupom neoprávnených osôb a na zabezpečenie ochrany vašich práv a dodržiavania príslušných ustanovení EÚ a Slovenskej republiky o ochrane údajov (čl. 32 GDPR).
Prijaté opatrenia sú určené na zabezpečenie dôvernosti a integrity vašich údajov a na zabezpečenie dlhodobej dostupnosti a odolnosti systémov a služieb pri spracovaní vašich údajov. Mali by tiež rýchlo obnoviť dostupnosť a prístupnosť údajov v prípade fyzického alebo technického incidentu.
Naše bezpečnostné opatrenia zahŕňa šifrovanie vašich údajov. Pri prenose údajov k nám je vždy vykonané šifrovanie pomocou protokolu Secure Sockets Layer (SSL 3.0, RC4 s 256-bitovým šifrovaním (vysoké), RSA 2048 bitov, v závislosti od použitého prehliadača).
Všetky informácie, ktoré nám poskytnete online, sú technicky zašifrované a až potom prenesené. V dôsledku toho nemôžu tieto informácie nikdy zobraziť neautorizované tretie strany.
Naše opatrenia na spracovanie údajov a bezpečnostné opatrenia sa neustále zdokonaľujú v súlade s technologickým vývojom.
Naši zamestnanci sú samozrejme povinní, na základe písomného príkazu, zachovávať dôvernosť a dodržiavať požiadavky GDPR týkajúce sa ochrany osobných údajov.

3. Osoba zodpovedná za ochranu údajov
Ak máte otázky týkajúce sa ochrany súkromia alebo údajov, môžete sa obrátiť na nášho pracovníka zodpovedného za ochranu údajov/ DPO: e-mailom na adrese neytex@neytex.sk alebo poštou na adrese - NEYTEX s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice – Nad jazerom.

4. Čo sú povinné údaje a povinné polia?
Ak sú určité dátové polia povinné alebo povinné a/alebo označené hviezdičkou (*), poskytnutie takýchto informácií sa vyžaduje buď zákonom alebo zmluvou, alebo ich môžeme vyžadovať na účely kúpnopredajnej zmluvy, služby alebo iného požadovaného účelu. Povinnosť uvedenia údajov je samozrejme podľa vášho uváženia. Ak tak neurobíte, môže to mať za následok, že NEYTEX nebude môcť s vami uzavrieť kúpnopredajnú zmluvu alebo poskytnúť vami požadovanú službu.

5. Prečo spracovávame vaše údaje?
5.1. Dotazy, žiadosti
Vaše údaje spracúvame, aby sme zodpovedali na vaše otázky (čl. 6 odd. 1 b, f GDPR). Adresa a iné kontaktné údaje ako povinné sú nevyhnutné na to, aby bolo možné spracovať a odpovedať na vašu žiadosť. Dobrovoľná poskytnutie ďalších údajov nám uľahčuje spracovanie vašej žiadosti alebo poskytnutie podrobnejších informácií.
Vašu žiadosť uložíme s vašimi údajmi po odoslaní odpovede na vašu žiadosť ako obchodný list 6 rokov podľa § 257 ods. 4 Obchodného zákonníka, oddiel 147 ods. 3 nariadenia, článok 6 ods. 1 písm. C) GDPR).

5.2. Osobné zákaznícke konto
Vaše požadované registračné údaje spracúvame kvôli optimálnemu nastaveniu a používaniu vášho zákazníckeho účtu, ktorý môžete použiť na skontrolovanie stavu doručenia vašich objednávok, zrušiť objednávku alebo skontrolovať svoje platby. Prístup k vášmu zákazníckemu účtu je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. S prístupovými údajmi preto zaobchádzajte ako s dôvernými.
Ak už účet nechcete používať, prístup online zrušíme do 4 týždňov. Svoju žiadosť o zrušenie online účtu nám pošlite prosím emailom na adresu neytex@neytex.sk. Svoj online zákaznícky účet môžete kedykoľvek zrušiť. Nezabúdajte však, ak si u nás objednali aspoň raz, že údaje v zákazníckom účte nemôžu byť okamžite vymazané. K vymazaniu vašich údajov dôjde automaticky po uplynutí platnosti našich obchodných a daňových povinností. Právnym základom pre toto ďalšie spracovanie údajov je článok 6 ods. 1 písm. C) a F) GDPR.

5.3. Objednávky tovaru
Vaše osobné údaje z vašich objednávok využijeme na spracovanie objednávky na dodanie a fakturáciu tovaru (čl. 6 ods.1b GDPR).
Vaše relevantné údaje týkajúce sa objednávky alebo žiadosti o katalóg a súvisiacich dokumentov (napr. obchodné listy, faktúry) ukladáme v súlade so zákonnými požiadavkami po dokončení objednávky alebo žiadosti o zaslanie katalógu v súlade so zákonnými ustanoveniami po dobu šiestich rokov (§ 257 ods. 4 OZ) alebo desať rokov (§ 147 ods. 3 nariadenia).
Podrobnosti z vašich objednávok alebo katalógových požiadaviek spracúvame aj na poštovú reklamu a analýzy zákazníkov (pozri nižšie čl. 5.5.3.).

5.4. Overovanie bonity
Z dôvodu predchádzania podvodom predtým, ako vám ponúkneme určité spôsoby platby, ktoré sú spojené s rizikom nezaplatenia, preveríme vašu úverovú bonitu (v súlade s článkom 6 ods. 1 GDPR).

5.5 Reklama

5.5.1. Reklamné emaily/zasielanie newslettrov
S vašim kedykoľvek odvolateľným súhlasom vám budeme zasielať e-mailom náš informačný bulletin s našimi ponukami a informáciami o nových trendoch, osobných odporučeniach produktov, zľavách a propagačných akciách (napríklad o dámskom a pánskom oblečení, domácnosti, životnom štýle a iných). Analyzujeme správanie pri otváraní a čítaní e-mailov a súvisiacich online dokumentov, na ktorých zasielanie ste sa prihlásili, aby sme budúce e-mailové informácie zladili s oblasťami vášho záujmu. (§ 6 ods. 1a GDPR).
Vaše povinné informácie spracujeme pri udeľovaní vášho súhlasu na účely dokumentácie a za účelom osobného oslovenia.
Ak ste nám pri zadávaní objednávky uviedli svoju e-mailovú adresu a súhlasili so zasielaním newslettrov, budeme vás tiež informovať o produktoch podobných tým, ktoré ste si zakúpili. Kedykoľvek môžete namietať a svoj súhlas odvolať.

5.5.2. Dokumentácia súhlasov
Na získanie vášho súhlasu s e-mailovou reklamou používame tzv. Postup dvojitého prihlásenia online, aby sme zabránili zasielaniu našej e-mailovej reklamy na e-mailové adresy osôb, ktoré o ne nežiadali. V tomto prípade sa vaša adresa IP zaznamená aj v súlade so špecifikáciami orgánov dohľadu nad ochranou údajov a uloží sa na účely dokumentácie (článok 7 ods. 1, článok 5 ods. 2 GDPR).
Ak nám pošlete súhlas poštou, uložíme ho ako sken alebo v originál tiež na účely dokumentácie.

5.5.3. Zmena účelu
O zmene účelu spracovania údajov v priebehu času vás budeme vopred informovať.

6. Právo na vznesenie námietky a právo na zrušenie
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu vašich údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej konkrétnej situácie, ak existujú zákonné požiadavky (článok 21 ods. 1 GDPR). Ak máte námietky proti spracovaniu vašich údajov na reklamné účely alebo ak chcete odvolať daný súhlas (článok 21 ods. 2 GDPR), stačí kedykoľvek zaslať krátku správu nášmu pracovníkovi pre ochranu údajov e-mailom na adresu neytex@neytex.sk alebo poštou na adresu NEYTEX s.r.o., Textilná 4, 040 12 Košice – Nad jazerom. Vaše údaje už nebudú ďalej spracovávané na reklamné účely.
Zákonnosť spracovania až do momentu odvolania tým zostáva nedotknutá.
Po vašej námietke proti spracovaniu vašich osobných údajov na reklamné účely alebo zrušeniu vášho súhlasu sme podľa zákona o ochrane údajov povinní zahrnúť potrebné údaje (meno, adresu, e-mailovú adresu) do nášho vnútorného zoznamu blokovaných osôb a natrvalo - iba na tento účel. - uložiť (zablokovať) a použiť na porovnanie s našimi budúcimi reklamnými spismi (čl. 21 ods. 3, čl. 6 ods. 1 písm. c), f) GDPR). Takto je možné trvale zabezpečiť súlad vášho reklamného rozporu alebo odvolanie vášho súhlasu.

7. Čo sú cookies a na čo sa používajú?

7.1. Cookies
„Súbory cookie“ sú malé textové súbory, ktoré sa odosielajú na pevný disk vášho počítača pomocou webového prehliadača alebo iných programov. Tieto sú uložené lokálne na pevnom disku počítača a sú pripravené na neskoršie načítanie. Každý z týchto textových súborov obsahuje charakteristický reťazec znakov, ktorý môžeme použiť na identifikáciu vášho prehliadača, keď sa nabudúce vrátite na našu webovú stránku.

7.2. Používanie Cookies
Na našej webovej stránke používame Cookies na,
•    uľahčenie a zabezpečenie požadovaných technický funkcií (článok 6 ods. 1 b,f GDPR)
•    odmietnutie cookies a/alebo zrušenie vášho súhlasu s používaním cookies (článok 6 ods. 1 f, článok 7 ods. 3 GDPR)
•    pseudonymizované vyhodnotenie návštevy našej webovej stránky na marketingové a optimalizačné účely (webtracking). (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR)
•    urobiť náš web užívateľsky prívetivým a optimálne ho prispôsobiť vašim potrebám (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR
•    Aby sme vám mohli zobrazovať zaujímavé ponuky na našich webových stránkach, ako aj na prípadných webových stránkach v prepojených reklamných sieťach (tracking a retargeting). Na tento účel používajú cookies aj spolupracujúci partneri (poskytovatelia tretích strán) (napríklad v prípade presmerovania), aby umožnili funkcie a techniky od poskytovateľov tretích strán (článok 6, ods. 1, písm. f) GDPR)
Niektoré súbory cookies sa používajú iba na reláciu (Cookies session). Tieto cookies sa po opustení našej webovej stránky alebo zatvorení okna prehliadača odstránia. Ostatné súbory cookie zostávajú na vašom zariadení dlhší čas a umožňujú nám rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

7.3. Deaktivácia cookies/Odvolanie vášho súhlasu
Ak chcete odvolať svoj súhlas a chcete zakázať pseudonymizované sledovanie a presmerovanie webu a zakázať cookies, máte niekoľko možností.
(1) Námietku môžete uplatniť kliknutím na odkaz s naším príslušným kooperačným partnerom.
(2) Môžete nastaviť svoj webový prehľadávač, aby vás upozornil na nastavenie súborov cookies alebo odmietol všetky alebo aspoň niektoré súbory cookie (napríklad iba súbory cookies tretích strán) s cieľom zakázať sledovanie a presmerovanie webu. Ak cookies deaktivujete pomocou svojho prehliadača, nemusia byť pre vás použiteľné rôzne funkcie na našej webovej stránke.
Vo všetkých týchto prípadoch sa na vašom zariadení uloží súbor cookie, ktorý zastaví zber pseudonymných údajov na našej webovej stránke a prenos pseudonymného súboru cookie nášmu spolupracujúcemu partnerovi za účelom presmerovania.
Ak viac nesúhlasíte s používaním cookies na svojom počítači, môžete tieto cookies vo Vašom vyhľadávači kedykoľvek vymazať a zamedziť ukladaniu cookies v budúcnosti. Keďže nám teda v tejto súvislosti chýbajú nejaké informácie, môže sa stať, že naše internetové stránky nefungujú tak optimálne ako bežne.
Pomocou nasledujúcich odkazov sa dozviete viac o tejto možnosti pre najpopulárnejšie prehliadače
•    Internet Explorer
•    Firefox
•    Google Chrome
•    Safari
•    Opera

8. Kooperační partneri pre Webtracking a Retargeting (anonymizácia/pseudonymizácia)

8.1. Google Analytics
Táto webovú stránku používa Google Analytics, čo je služba webovej analýzy firmy Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. »cookies« , textové súbory, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači a umožňujú analýzu Vami používanej webovej stránky. Informácie vytvorené pomocou cookies o Vami používaných webových stránkach sa spravidla prenášajú na server Googlu v Spojených štátoch a tam sa ukladajú. V prípade aktivácie IP-anonymizácie na tejto webovej stránke Google najprv Vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej Únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server Googlu v USA prenesie úplná IP adresa a tam sa skráti. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky použije Google tieto informácie, aby vyhodnotil Vami využívanú stránku, zostavil správu o aktivitách na webovej stránke a poskytol prevádzkovateľovi webovej stránky ďalšie služby spojené s užívaním webových stránok a používaním internetu. IP-adresu, ktorá sa sprostredkuje v rámci Google Analytics z Vášho prehliadača, Google nespojí s inými údajmi. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením Vášho softvérového prehliadača; upozorňujeme Vás však na to, že v takomto prípade nebudete môcť poprípade využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Avšak záznam údajov, ktoré boli vytvorené pomocou cookies a vzťahujú sa na Vaše užívanie webovej stránky (vrátane Vašej IP-adresy) pre Google ako ich spracovaniu Googlom môžete zabrániť, keď si stiahnete a inštalujete nasledovný link, http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=dsk, ktorý je kdispozícii ako Browser-Plugin. Táto webová stránka využíva Google-Analytics správy na určenie demografických znakov, v ktorých sa používajú údaje z reklamy Google, ktorá sa vzťahuje na okruh jej záujmov ako i údaje návštevníkov tretích poskytovateľov (napr. vek, pohlavie a záujmy). Tieto údaje sa nedajú spojiť so žiadnou konkrétnou osobou a v nastaveniach je ich možné kedykoľvek deaktivovať. Okrem toho využívame Google Analytics na to, aby sme údaje z AdWords a Double-Click-Cookie vyhodnotili na štatistické účely. Ak by ste si to neželali, môžete túto funkciu deaktivovať pomocou nastavenia zobrazenia-manager https://adssettings.google.com/authenticated?hl=sk. Bližšie informácie na užívateľské podmienky a ochranu údajov nájdete na adrese: http://www.google.com/analytics/terms/sk.html resp. https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk. Upozorňujeme na to, že na tejto webovej stránke bol Google Analytics rozšírený o kód "_gaq.push(['_gat._anonymizeIp']);" aby bol zabezpečený anonymizovaný záznam IP adries (tzv. IP-masking). Môžete tiež zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie a vášmu použitiu webových stránok (vrátane skrátenej adresy IP), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača, ktorý je k dispozícii pod nasledujúcim odkazom: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk.

9. Sociálne médiá

9.1. Spracovávanie údajov na našom facebookovom profile
Naša webová stránka používa odkazy na našu firemnú stránku na Facebooku. Kliknutím na tento odkaz opustíte našu webovú stránku a vytvoríte priame spojenie medzi vaším prehliadačom a servermi Facebooku. Nasledujúce spracovanie údajov sa potom uskutoční na našej stránke Facebook.
Našu stránku Facebook prevádzkujeme ako spoločne zodpovedná osoba podľa článku 26 GDPR so spoločnosťou Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Harbour, Grand Canal, Dublin 2, Írsko (ďalej len „Facebook Írsko“). Facebook Írsko zhromažďuje a spracováva tzv. Údaje Insights. Toto sú informácie umožňujúce identifikáciu osôb zhromaždené a spracované v súvislosti s vašou návštevou alebo interakciou s našou stránkou a jej obsahom. Tieto informácie:
•    prostredníctvom vašej interakcie s našou stránkou Facebook: prístup na stránku, príspevok alebo video; Prihlásiť sa na odber alebo už odoberať; Kliknutím na tlačidlo; Označte ako „Páči sa mi“ alebo „Nepáči sa“; Odporúčanie stránky v príspevku alebo komentári; Posunutím myši nad názov alebo profilový obrázok našej stránky zobrazíte ukážku obsahu stránky.
•    prostredníctvom vašej interakcie s inými stránkami a webovými stránkami Facebooku: kliknutie z inej stránky na Facebook alebo z webovej stránky mimo Facebooku na odkaz vedúci na našu stránku.
•    o vašich príspevkoch: označte príspevok ako „Páči sa mi“ alebo „Nepáči sa mi“; Komentovanie alebo zdieľanie príspevku na stránku alebo odpovedanie na príspevok na stránke (vrátane typu odpovede); Skryť príspevok na stránke alebo nahlásiť príspevok na stránke ako spam.
•    na vašich zariadeniach: Či už ste prihlásený/-á na počítači alebo mobilnom zariadení, pri návšteve stránky alebo pri interakcii s ňou alebo jej obsahom.
Po zbere a prenose týchto údajov na Facebook Írsko je ďalšie spracovanie údajov výlučne v zodpovednosti Facebooku. Facebook používa tieto informácie na poskytovanie analytických služieb. Účelom spracovania údajov je zostaviť súhrnné anonymné štatistiky o tom, ako prebieha interakcia s našimi stránkami, najmä celkový počet zobrazení stránky, hodnotenie páči sa, aktivita stránky, interakcie po príspevku, dosah, zobrazenia videa, pokrytie príspevkov, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, percento mužov a žien, krajina, mesto a jazyk. Tieto anonymné štatistiky používame na zvýšenie príťažlivosti našich príspevkov a aktivít na našej stránke na Facebooku. Napríklad používame rozdelenie podľa veku a pohlavia pre prispôsobený prístup a preferované časy návštev používateľov pre časovo optimalizované plánovanie našich príspevkov. Informácie o type zariadení používaných návštevníkmi nám pomáhajú vizuálne prispôsobiť články. Podrobné informácie o spoločnosti Facebook nájdete na webovej adrese https://www.facebook.com.

10. Protokolovanie
Vždy, keď návštevník navštívi túto webovú stránku, údaje o tomto procese sa dočasne uložia do protokolového súboru (súbory denníka servera) a spracujú sa (článok 6 ods. 1 písm. b, c), f) GDPR). Ukladajú sa tieto typy údajov:
•    popis typu a verzie použitého webového prehľadávača
•    použitý operačný systém
•    kategória adresy URL sprostredkovateľa
•    názov hostiteľa prístupového zariadenia
•    dátum a čas požiadavky servera
•    IP adresa
Spracovanie týchto takzvaných údajov denníka servera je potrebné na zabezpečenie služby z technických dôvodov, na účely fakturácie a na zabezpečenie bezpečnosti systému alebo na účely dokumentácie. Dáta sa anonymizujú na technické účely alebo na zabezpečenie bezpečnosti systému skrátením IP adresy najneskôr po siedmich dňoch, pokiaľ nie je potrebné ďalšie uchovávanie IP adresy na účely dokumentácie. (Článok 6 ods. 1 písm. c, článok 5 ods. 2, článok 7 ods. 1 GDPR). Ďalšie vyhodnotenie týchto údajov sa vykonáva anonymne na štatistické účely.

11. Ako môžete uplatniť svoje právo na súkromie
Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov, radi vám poskytneme informácie o údajoch, ktoré sa vás týkajú (čl. 15 GDPR).
Okrem toho máte právo na opravu údajov (článok 16 GDPR), vymazanie údajov (článok 17 GDPR), obmedzenie spracovania údajov (článok 18 GDPR), nesúhlas so spracovaním údajov (článok 21 GDPR), ak sú splnené zákonné požiadavky podľa nariadenia GDPR. A právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR).
Požadované informácie vám poskyteme v súlade s článkami 15 až 21 GDPR maximálne do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti.
V prípade opravy alebo vymazania osobných údajov alebo obmedzenia spracovania (článok 16 - 18 GDPR) upozorníme všetkých príjemcov, ktorým sme vaše osobné údaje sprístupnili, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo pokiaľ to nie je spojené s neprimeraným úsilím. Na požiadanie vás budeme o týchto príjemcoch informovať. Vo všetkých týchto prípadoch sa obráťte na nášho úradníka pre ochranu údajov (pozri vyššie bod. 3) na uvedených komunikačných adresách.
V prípade odôvodnených pochybností o totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatňuje vyššie uvedené práva, požiadame o informácie potrebné na potvrdenie totožnosti. Takisto máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu na ochranu údajov (článok 77 GDPR). Ako sa môžem sťažovať ohľadom používania mojich údajov alebo ako si uplatním svoje práva? Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nás na mailovej adrese neytex@neytex.sk a vaše podnety a žiadosti budú preverené. Ak s našou odpoveďou nebudete spokojní, alebo sa domnievate, že spracovávame vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov (ÚOOÚ). Ďalšie informácie o ÚOOÚ a ich postupe podávania sťažností nájdete tu: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.Sídlo spoločnosti:    NEYTEX s.r.o, Hlavná 71 , 04001 Košice ( P.O.BOX H-26 )
prevádzka:    NEYTEX s.r.o - Megasekáč ,Textilná 4, 040 12 Košice
    
gsm:    +421 903 627 606
e-mail:     neytex@neytex.sk

IČO:     36 579 815
IČ DPH:    SK 202 182 1439
DIČ:
Bankové spojenie    202 182 14 39
ČSOB Spišská Nová Ves
IBAN SK36 7500 0000 0040 0124 5809
    
Zapísaná:    Obchodný register Okresného Súdu Košice 1, oddiel Sro, vložka č. 14949/V
Kontrolný dohľad:     Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice
+421 55 6220 781