Obchodné podmienky

I. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy
1.    Objednávky, podané prostredníctvom internetového obchodu sú záväzné. Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári.
2.    Podaním objednávky (vyplnením a odoslaním objednávkového formulára) kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
3.    Po odoslaní objednávky obratom uvidíte na obrazovke informácie o jej stave. Potvrdenie objednávky bude systémovo automaticky odoslané kupujúcemu na e-mailovú adresu zadanú pri registrácii, zároveň bude doručená predávajúcemu ako objednávka. Potvrdenie objednávky bude obsahovať aj údaje o výške manipulačného, balného a poštovného.
4.    Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Potvrdením objednávky spotrebiteľom je uzavretá kúpna zmluva na diaľku.
5.    Dodaním tovaru sa rozumie prevzatie tovaru kupujúcim alebo upovedomenie kupujúceho Slovenskou poštou, a.s. o uložení zásielky na príslušnej pobočke Slovenskej pošty.
6.    Pri objednávkach, ktorých výsledná suma prevyšuje hodnotu 100,00€, predávajúci náhodne overuje telefonicky , e-mailom , prípadne formou SMS platnosť a korektnosť objednávky vrátane adresy doručenia. Ak kupujúci objednávku nepotvrdí žiadnym z uvedených spôsobov , považuje sa táto objednávka za neplatnú.

II. Predmet zmluvy
1.    Predmetom zmluvy je dodanie tovaru uvedeného v ponuke tohto e-shopu a následne v objednávke kupujúceho.
2.    Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na kupujúceho až po zaplatení kúpnej ceny, jeho prevzatím.

III. Cena a platobné podmienky
1.    Maloobchodné ceny tovaru sú vyznačené u jednotlivých položiek tovaru v ponuke . Ceny sú uvedené v € (euro) vrátane DPH.
2.    Kúpna cena bude považovaná za zaplatenú až pripísaním celej kúpnej ceny na bežný účet predávajúceho alebo uhradením dobierky.
3.    K cene tovaru bude pripočítané jednotné manipulačné a balné vo výške 3,70 € s DPH, ktoré zahŕňa aj sumu poštovného. Manipulačné a balné bude pripočítané k cene tovaru doručovanému na adresu v Slovenskej republike.
- pri objednávke tovaru nad 50,00€ vrátane DPH a dodaní tovaru na adresu v Slovenskej republike, manipulačné a balné neúčtujeme.
- tovar zasielame a expedujeme LEN NA ÚZEMÍ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
4.    Platba kupujúceho za tovar sa uskutoční:
- platbou vopred – na účet predávajúceho, tovar bude kupujúcemu dodaný po zaplatení.
- dobierkou – dodanie tovaru sa uskutoční prostredníctvom Slovenskej pošty a.s.
5.    Objednávka, u ktorej hmotnosť balíka prevyšuje hmotnosť 15 kg , bude zasielaná poštovým kuriérom Slovenskej pošty formou EMS zásielky. V prípade, že v tejto EMS zásielke suma objednávky prekorčí sumu 50,00€, budú k objednávke tovaru naúčtované aj náklady na dopravu a doručenie zásielky EMS v sume 10,00€ s DPH. Pred doručením bude spotrebiteľ telefonicky kontaktovaný kuriérom Slovenskej pošty na telefónne číslo, ktoré je evidované v systéme registrácie predávajúceho.
6.    Platbu vopred môže určiť predávajúci:
- v prípade, že sa bude jednať o kupujúceho, u ktorého vznikne predpoklad, že dobierku nepreberie
- pri kúpe tovaru v hodnote nad 100,00 €

IV. Dodanie a prevzatie tovaru
1.    Objednaný tovar bude zasielaný na dobierku a dopravovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. a Zásielkovňa
2.    Miestom dodania tovaru je adresa, uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.
3.    Objednaný tovar bude kupujúcemu odoslaný do 14 dní od doručenia objednávky. Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy
1.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho je možné do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.
2.    Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením čísla objednávky, kódom a názvom vráteného produktu, čísla účtu alebo adresou pre vrátenie peňazí. Súčasne musí byť doložený doklad o kúpe a doklad o prevzatí tovaru.
3.    Tovar vrátený z dôvodu odstúpenia od zmluvy musí byť zaslaný na adresu predávajúceho v deň odstúpenia a za týchto podmienok:
a) tovar nesmie byť zničený a musí byť nepoškodený.
b) tovar musí byť zaslaný doporučene a na riziko kupujúceho (nie na dobierku – takúto zásielku predávajúci nepreberie).
4.    Po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, budú peniaze za tovar zaslané na kupujúcim určený účet resp. adresu a to do 15 dní odo dňa doručenia reklamovaného, prípadne vráteného tovaru.
5.    V prípade nesplnenia niektorých z vyššie uvedených podmienok, nebude zo strany predávajúceho akceptované odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho späť.

VI. Ochrana osobných údajov
1.    Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára dáva kupujúci súhlas k spracovaniu osobných údajov nevyhnutne potrebných pre úspešné vybavenie a expedovanie objednávky.
2.    Predávajúci osobné údaje kupujúceho neposkytuje žiadnej ďalšej strane.

VII. Záruka na tovar

1.    Ak sa na zakúpenom tovare vyskytne chyba, je kupujúci oprávnený tento tovar reklamovať v záručnej dobe.
2.    Kupujúci uplatňuje reklamáciu písomne na priloženom reklamačnom protokole s popisom chyby, vady a pod., súčasne s priloženou kópiou dokladu o kúpe.
3.    Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.
4.    Záruka na tovar je 24 mesiacov.
5.    Reklamácie a prípadné sťažnosti zasielajte na adresu: NEYTEX s.r.o – Textilná 4, 04012 Košice – Nad jazerom

VIII. Záverečné ustanovenia

1.    Pre všetky sporné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako i tieto obchodné podmienky platí právny poriadok Slovenskej republiky.
2.    Spory, ktoré môžu vzniknúť medzi zmluvnými stranami a nedôjde k ich mimosúdnemu urovnaniu, budú riešené miestne príslušným súdom v Slovenskej republike.
3.    Tieto „Všeobecné obchodné podmienky“ vstupujú do platnosti 14.10.2011
4.    Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto „Všeobecných obchodných podmienok“.

Košice 14.10.2020